تابلت ها ، انواع شکلاتهای مربع شکل شونیز می باشند که فاقد مغز بوده و از شکلات خالص تشکیل شده اند .