ای کودک بازیگوش/ هرگز نکن فراموش/ بخور شکلات خرگوش / تا بشی قوی و با هوش.
شکلاتی سالم و مناسب برای کودکان ساخته شده از کره کاکائو و بدون مواد افزودنی