شکلات Mix ترکیبی از بهترین ها.
شکلات Mix شونیز با ترکیبی از شکلات های متفاوت تولید می شود