یونیکا به رنگارنگی یک خیال کودکانه

یک شکلات تخم مرغی شکل با مغز کرم فندق با یسته بندی های رنگارنگ مناسب برای کودکان و مناسب برای جمع های کودکانه و تولدها ی کودکان