جشنواره گلدشونیز
مسابقه یک گزارش شیرین
واحد نمونه ملی
مدال افتخار صادر کننده برتر سال 98
واحد نمونه ملی
صادر کننده ممتاز سال 1397
کسب عناوین برتر در عرصه های ملی و بین المللی