کارخانه مرکزی


اردبیل


ارومیه


تهران


کرج


دفتر پخش یزد


رشت


دفتر پخش بندرعباس


مشهد


اهواز


شيراز


همدان


ساري


دفتر پخش تبريز