کارخانه مرکزی


اردبیل


تهران


کرج


دفتر پخش یزد


رشت


دفتر پخش بندرعباس


دفتر پخش بیرجند


مشهد


اهواز


شيراز


زاهدان


همدان


کرمانشاه


ساري


کرمان


دفتر پخش تبريز