کارخانه مرکزی


اردبیل


ارومیه


تهران


کرج


اصفهان


دفتر پخش یزد


قم


رشت


دفتر پخش بندرعباس


دفتر پخش بیرجند


مشهد


اهواز


شیراز


همدان


کرمانشاه


ساری


کرمان


دفتر پخش تبریز