کارخانه مرکزی


اردبیل


ارومیه


تهران


کرج


اصفهان


قم


رشت


دفتر پخش بندرعباس


دفتر پخش بیرجند


مشهد


اهواز


شيراز


همدان


کرمانشاه


ساري


کرمان


دفتر پخش تبريز