اعتیاد به کار

مفهوم اعتیاد به کار

اولین بار واژه اعتیاد به کار به وسیله آتس ( 1971 ) به کار گرفته شد. در نظر وی معتادان به کار افرادی هستند که نیاز به کار در آن ها به حدی زیاد و افراطی است که ممکن است خطری جدی برای سلامتی، شادی فردی، روابط درون فردی و وظایف و نقش های اجتماعی آن ها بوجود آورد ؛ چراکه تعهد غیر معقولی به کاربیش از حد دارند و زمان بسیار زیادی را به طور دلخواه و درونی به فعالیت های کاری اختصاص می دهند.

معتاد به کار با پر کار بودن متفاوت است ؛ افراد پر کار، کار را به عنوان چیزی واجب انجام می دهند و گاه آن را یک وظیفه ارضا کننده می دانند ولی معتادان به کار، کار خود را به عنوان جای امن در نظر می گیرند که می توانند در حین انجام آن از احساسات و تعهدات ناخواسته خارج از کار دور شوند. افراد پرکار می دانند چگونه و در چه زمانی محدوده ای برای کار خود قائل شوند تا بتوانند به طور مناسب در کنار خانواده و دوستان حضور یابند ولی کار برای معتادان به کار بالاترین اهمیت را در فهرست امور زندگی دارد و به خاطر

الزامات کار نمی توانند زمانی به خانواده و دوستان اختصاص دهند. به طور کلی اعتیاد به کار مربوط به صرف کردن زمان زیادی از وقت در کار است.

رفتارهای اعتیاد به کار، مجموعه ای از رفتارهای تهاجمی و ناسازگارانه هستند که در طول زمان نیز بدتر می شوند. در مراحل اولیه رشد رفتارهای اعتیاد به کار که برگرفته از ترکیبی از)عوامل فردی) مانند ویژگی های شخصیتی،) ویژگی های خانوادگی( مانند نقش ها و مسئولیت ها ،و استرس زاهای درونی و بیرونی هستند، نوعا مداخله ای در کارکرد روزمره افراد ندارد. با این وجود، هم چنان که زمان می گذرد، ترکیب این عوامل نقش بیشتری در عملکرد و کارکرد افراد دارد. پس از مدتی این رفتارها آن قدر مفرط می شوند که غیر قابل کنترل و غیر مفید بدون کارکرد می شوند و در نتیجه تبدیل به عارضه اعتیاد به کار می گردد. معتادین به کار برای بهتر بودن و کسب رضایت در هر حالتی به کار روی می آورند و لذت و خوشی خود  را در آنجا جستجو می کنند.

بسیاری از پژوهشگران و متخصصان هنجارهای انسانی بر این باورند که اعتیاد به کار یکی از سخت ترین انواع اعتیادهاست که به دلیل بد نبودن ظاهری آن، نه تنها از سوی دیگران مورد انتقاد قرار نمی گیرد، بلکه تشویق هم می شود.

جنبه های مثبت و منفی اعتیاد به کار

اعتیاد به کار می تواند اثرات مختلف و متفاوتی بر سلامت جسمی و روان شناختی افراد، خانواده آن ها وهمکارانشان داشته باشد.

متداول ترین پیامدهای اعتیاد به کار عبارتند از :

– استرس شغلی و تعارض کار-خانواده بالا ؛

– تحلیل رفتگی شغلی ؛

– ایجاد مشکلات و مسائل در کار تیمی ؛

– انزوا و دوری از تعاملات و روابط خانوادگی ؛

– مشکلات در برقراری ارتباط با دیگران ؛

– رضایت کم از زندگی ؛

– لذت نبردن از اوقات فراغت.

فرد مبتلا به اعتیاد به کار، به شکلی رفتار می کند که تلاش برای خودش، خانواده و زندگی اجتماع خارج از کار، زیان آور است. این حالت به خستگی، نداشتن رابطه خوب با همکاران یا کم بودن زمان و انرژی برای زندگی خانوادگی، دوستان، سرگرمی ها و فعالیت های دیگر منجر می شود.مطالعه جدیدی که توسط محققان دانشگاه مریلند آمریکا انجام شده، نشان می دهد که کار زیاد، زندگی

خانوادگی را تحلیل می برد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که ساعات کاری زیاد، باعث تداخل کار و زندگی خانوادگی می شود که این مسئله، خود افسردگی و سایر مشکلات ناشی از استرس را به دنبال دارد.

افراد معتاد به کار برای بهتر بودن و کسب رضایت در هر حالتی به کار روی می آورند و لذت و خوشی خود را در آنجا جستجو می کنند.

معتادین به کار انگیزه درونی شدیدی به کار کردن دارندکه نمی توانند در برابر آن مقاومت کنند. این انگیزه مستقل از شرایط محیطی مثل شرایط مالی، جو سازمان، فشار سرپرست، ارتقاء شغلی و یا فرار از خانواده است.