جشنواره جوایز شونیز روز چهارشنبه 96/02/06 الی روز جمعه 96/02/08 از ساعت 11 الی 22  در مجتمع اطلس تبریز برگزار گردید.