جشنواره جوایز شونیز روز چهارشنبه 96/05/05 الی روز جمعه 96/05/06 از ساعت 10 الی 22  در مجتمع خلیج فارس شیراز برگزار گردید.