جشنواره جوایز شونیز در مجتمع آرمیتاژ مشهد در تاریخ 96/05/26 الی 96/05/27 برگزار گردید.