جشنواره جوایز شونیز در مجتمع متل قو واقع در سلمانشهر در تاریخ 96/06/16 الی 96/06/17 برگزار گردید.