بازدید استاندار محترم آذربایجان شرقی با هیئت محترم همراه از شرکت صنعتی داداش برادر – شونیز