بررسی اعتیاد به کار

اولین بار واژه اعتیاد به کار به وسیله آتس ( 1971 ) به کار گرفته شد. در نظر وي معتادان به کار افرادي هستند که نیاز به کار در آن ها به حدي زیاد و افراطی است که ممکن است خطري جدي براي سلامتی، شادي فردي، روابط درون فردي و وظایف و نقش هاي اجتماعی آن ها بوجود آورد ؛ چراکه تعهد غیر معقولی به کاربیش از حد دارند و زمان بسیار زیادي را به طور دلخواه و درونی به فعالیت هاي کاري اختصاص می دهند.

معتاد به کار با پر کار بودن متفاوت است ؛ افراد پر کار، کار را به عنوان چیزي واجب انجام می دهند و گاه آن را یک وظیفه ارضا کننده می دانند ولی معتادان به کار، کار خود را به عنوان جاي امن در نظر می گیرند که می توانند در حین انجام آن از احساسات و تعهدات ناخواسته خارج از کار دور شوند. افراد پرکار می دانند چگونه و در چه زمانی محدوده اي براي کار خود قائل شوند تا بتوانند به طور مناسب در کنار خانواده و دوستان حضور یابند ولی کار براي معتادان به کار بالاترین اهمیت را در فهرست امور زندگی دارد و به خاطر

الزامات کار نمی توانند زمانی به خانواده و دوستان اختصاص دهند. به طور کلی اعتیاد به کار مربوط به صرف کردن زمان زیادي از وقت در کار است.

رفتارهاي اعتیاد به کار، مجموعه اي از رفتارهاي تهاجمی و ناسازگارانه هستند که در طول زمان نیز بدتر می شوند. در مراحل اولیه رشد رفتارهاي اعتیاد به کار که برگرفته از ترکیبی از)عوامل فردي) مانند ویژگی هاي شخصیتی،) ویژگی هاي خانوادگی( مانند نقش ها و مسئولیت ها ،و استرس زاهاي درونی و بیرونی هستند، نوعا مداخله اي در کارکرد روزمره افراد ندارد. با این وجود، هم چنان که زمان می گذرد، ترکیب این عوامل نقش بیشتري در عملکرد و کارکرد افراد دارد. پس از مدتی این رفتارها آن قدر مفرط می شوند که غیر قابل کنترل و غیر مفید بدون کارکرد می شوند و در نتیجه تبدیل به عارضه اعتیاد به کار می گردد. معتادین به کار براي بهتر بودن و کسب رضایت در هر حالتی به کار روي می آورند و لذت و خوشی خود  را در آنجا جستجو می کنند.

بسیاري از پژوهشگران و متخصصان هنجارهاي انسانی بر این باورند که اعتیاد به کار یکی از سخت ترین انواع اعتیادهاست که به دلیل بد نبودن ظاهري آن، نه تنها از سوي دیگران مورد انتقاد قرار نمی گیرد، بلکه تشویق هم می شود.

جنبه هاي مثبت و منفی اعتیاد به کار

اعتیاد به کار می تواند اثرات مختلف و متفاوتی بر سلامت جسمی و روان شناختی افراد، خانواده آن ها وهمکارانشان داشته باشد.

متداول ترین پیامدهاي اعتیاد به کار عبارتند از :

– استرس شغلی و تعارض کار-خانواده بالا ؛

– تحلیل رفتگی شغلی ؛

– ایجاد مشکلات و مسائل در کار تیمی ؛

– انزوا و دوري از تعاملات و روابط خانوادگی ؛

– مشکلات در برقراري ارتباط با دیگران ؛

– رضایت کم از زندگی ؛

– لذت نبردن از اوقات فراغت.

فرد مبتلا به اعتیاد به کار، به شکلی رفتار می کند که تلاش براي خودش، خانواده و زندگی اجتماع خارج از کار، زیان آور است. این حالت به خستگی، نداشتن رابطه خوب با همکاران یا کم بودن زمان و انرژي براي زندگی خانوادگی، دوستان، سرگرمی ها و فعالیت هاي دیگر منجر می شود.مطالعه جدیدي که توسط محققان دانشگاه مریلند آمریکا انجام شده، نشان می دهد که کار زیاد، زندگی

خانوادگی را تحلیل می برد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که ساعات کاري زیاد، باعث تداخل کار و زندگی خانوادگی می شود که این مسئله، خود افسردگی و سایر مشکلات ناشی از استرس را به دنبال دارد.

افراد معتاد به کار براي بهتر بودن و کسب رضایت در هر حالتی به کار روي می آورند و لذت و خوشی خود را در آنجا جستجو می کنند.

معتادین به کار انگیزه درونی شدیدي به کار کردن دارندکه نمی توانند در برابر آن مقاومت کنند. این انگیزه مستقل از شرایط محیطی مثل شرایط مالی، جو سازمان، فشار سرپرست، ارتقاء شغلی و یا فرار از خانواده است.