تکنیک ساندویچ ( روان شناسی)

در این روش زمانی که می خواهید طرف مقابل را نقد کنید، ابتدا با جملات مثبت در مورد آن شخص شروع می کنید، سپس جملات منفی یا نقد و یا هر آنچه از رفتار فرد موجب ناراحتی شما می شود را در اواسط گفتگو بیان کنید بعد دوباره از خصوصیات رفتاری مثبت وی صحبت کنید. تکنیک ساندویچ، مؤثر ترین و پرنفوذترین روش در محیط های کاری است، در ادامه بیشتر توضیح می دهیم.افراد زیادی، زمانی که کسی را نقد می کنند، از اما، فقط، ولی استفاده می کنند، درواقع این کلمات، تمام انرژی مثبت جمله را بی اثر جلوه می دهند، به همین دلیل در زمان انتقاد بهتر است از تکنیک ساندویچ استفاده شود.

چگونه از این تکنیک استفاده کنیم؟

در وهله ی اول، از چند خصوصیت مثبت یا میزان موفقیت فرد در شغل صحبت می کنیم، بعد به جای استفاده از اما، فقط، ولی با ( و) ادامه می دهیم و اصل مطلب را در این بین مطرح می کنیم، بعد دوباره جملات مثبت را برای تعریف و تمجید شخص به کار می بریم، به این ترتیب بدون اینکه فرد ناراحت یا دلخور شود، هم متوجه اشتباه خود شده و هم مورد قدردانی قرار گرفته است.

تکنیک ساندویچ، انتقادها را به خصوص در دنیای کاری، به شکل سازنده بیان می کند و جهت انگیزه ی بیشتر کارکنان، از طرف کارفرمایان به کار گرفته می شود.

در محیط کار، ایجاد انگیزه برای کارکنان بسیار حائز اهمیت است. چنانچه کارفرما به جای افزایش انگیزه، از تکنیک برعکس استفاده کند و مدام از عدم موفقیت و ناکارآمدی آن ها صحبت مند، باعث دلسردی کارکنان خواهد شد. برای جلوگیری از این اتفاق، در وهله ی اول اعتماد آنان را جلب کرده و حس این که جزئی از محیط کار هستند را باید در ذهن انان ایجاد کرد. یعنی، اول تعریف بعد نقد بعد دوباره تعریف و تمجید اساس کار تکنیک ساندویچ می باشد.