شکلات مربع ،هندسه شیرین مهربانی.
شکلات مربع در طعم های تلخ، شیری و سفید به صورت مربع شکل تولید می شود