شکلات ایروکا
ایروکا پنجره ای رو به شادی ها
شکلات ایروکا به صورت مربع شکل چهار خانه در طعم های شیری و تلخ با بسته بندی دو سر پرس تولید می شود.