شکلات فارلین
فارلین،رویای کارامل شکلاتی
شکلات فارلین با مغز کارامل با دو طعم شیری و تلخ، بهترین انتخاب برای کامل کردن یکدور همی دوستانه می باشد.