جشنواره جوایز شونیز در مجتمع خلیج فارس شیراز

جشنواره جوایز شونیز در مجتمع خلیج فارس شیراز برگزار گردید

جشنواره جوایز شونیز در مجتمع خلیج فارس شیراز

جشنواره جوایز شونیز روز های پنجشنبه 96/05/05 و جمعه 96/05/06 از ساعت 10 الی 22 در مجتمع تفریحی، توریستی و اقامتی خلیج فارس شیراز برگزار خواهد شد.