همایش پاسداشت تولید ملی در تبریز

همایش پاسداشت تولید ملی به همت خانه توسعه آذربایجان در تبریز برگزار شد.